วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ย้ำศรัทธาผ่าน ‘อานาซีด’ บทเพลงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

อับดุลรอมัน ไซละมุ
อารีเพ็ง เหย๊ะ
กลุ่มบูหงารายา

ตลอดระยะเวลา 5 ปีของสถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สื่อทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นกระแสหลักหรือกระแสรอง หรือแม้แต่สื่อทางเลือก ต่างก็ให้ความสำคัญกับการรายงานข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยมองข้ามประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันเป็น ‘อัตลักษณ์’ ที่สำคัญของคนในพื้นที่ 3 จังหวัด

ในขณะที่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่เหล่านี้ถูกมองข้ามหรือลดความสำคัญลง แต่การเคลื่อนไหวโดยใช้อัตลักษณ์ อันเป็น ‘เกียรติภูมิ’ ที่น่าภาคภูมิใจของคนมลายูมุสลิมเพื่อสร้างสันติภาพ ท่ามกลางเสียงปืน ระเบิด และควันไฟแห่งความรุนแรง ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในนั้น คือการใช้บทเพลง “อานาซีด” (anasyid) ซึ่งเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะไม่ต่างจากเพลงสตริงและเพลงสากล และยังเป็นบทเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับที่เป็นตัวของตัวเอง เพราะในเนื้อเพลงนั้นจะเน้นในเรื่องของหลักคำสอนในศาสนาอิสลามมาใช้เพื่อเรียกร้องความดีงาม และแทรกเนื้อหาในการแสวงหาสันติภาพ


เผยแพร่: amannews.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น